Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Door aanvaarding van de offerte van De Houtfabrique accepteert de klant de algemene voorwaarden van De Houtfabrique. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

K. lemmers & S. Massa, eigenaar van De Houtfabrique VOF.
Cort van der Lindenstraat 1
2288 EV Rijswijk
info@dehoutfabrique.nl

Telefoon: 085 401 97 91
KvK-nummer: 70653941
BTW-identificatienummer: NL 8584.09.185.B01

3.1. De offerte is gedurende 30 dagen na offertedatum geldig. In de offerte wordt een volledige omschrijving van de te leveren product(en) en de daarbij behorende maten, materialen en werkzaamheden opgenomen. Wanneer deze offerte onjuistheden bevat dient de klant dit direct te melden.

3.2. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

3.3. De totale (koop)prijs wordt gespecificeerd en de verwachte levertijd wordt aangegeven.

3.4. De totaalprijs is inclusief BTW en levering tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5. Na ontvangst van de getekende offerte en de aanbetaling van 50% gaat de productie van start.

De Houtfabrique kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:

4.1. De prijsverhoging het gevolg is van door De Houtfabrique op verzoek van de klant uitgevoerd meerwerk en de klant daarover van tevoren op de hoogte is gesteld.

4.2. De prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in het BTW tarief en/of andere wettelijke heffingen.

5.1. De betaling van de totale hoofdsom zal als volgt geschieden:
– 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst;
– 100% uiterlijk op de dag van levering of bij ophalen van de producten(en)

5.2. Het volledige aankoopbedrag minus de reeds gedane aanbetaling van 50% dient voldaan te zijn uiterlijk op de dag van levering of ophalen van de product(en). Is het volledige bedrag niet ontvangen door De Houtfabrique op de dag van levering dan is De Houtfabrique genoodzaakt de leveringsdatum te verplaatsen.

5.3 Betreft het grotere opdrachten boven €10.000, zal de betaling als volgt geschieden:
– 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst;
– 80% voor starten op locatie of bij aanleveren van eerste materialen;
– 100% bij oplevering van de opdracht.

6.1. De levertijden van de Houtfabrique zijn afhankelijk van het ontwerp, het product en de levertijd van leveranciers. Voorafgaand aan de aankoop wordt de verwachte levertijd per mail of telefonisch aan de klant gecommuniceerd. Indien de product(en) klaar zijn neemt De Houtfabrique telefonisch of per mail contact op met de klant voor het maken van een bezorg afspraak of afhaalafspraak.

6.2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt De Houtfabrique een nader termijn gegund om alsnog te leveren met een maximum van 2 maanden of schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3. Bij overschrijding van dit vernieuwde termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zal de reeds gedane aanbetaling, tenzij anders overeengekomen, worden teruggestort door De Houtfabrique.

7.1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte product(en) door De Houtfabrique, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Ook wanneer de gekochte product(en) door een beroepsvervoerder worden bezorgd.

7.2. De Houtfabrique neemt telefonisch of per mail contact op voor het maken van de bezorgafspraak. Wanneer deze afspraakbevestiging onjuistheden bevat dient de klant dit zo snel mogelijk te melden aan De Houtfabrique. De klant is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om aflevering mogelijk te maken. De Houtfabrique mag er van uitgaan dat de product(en) met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. In de offerte worden de maten van het bestelde product duidelijk beschreven en is het de verantwoordelijkheid van de klant dat het product binnen kan komen alvorens De Houtfabrique komt bezorgen. Wanneer afspraken omtrent bezorging door de klant niet nagekomen worden en er een nieuwe bezorgafspraak gemaakt dient te worden, heeft De Houtfabrique het recht hieraan kosten te verbinden.

7.3. Annuleren of wijzigen van montage of inmeetafspraken door de klant dienen 48 uur voor aanvang schriftelijk gecommuniceerd te worden. Wanneer de annulering of wijziging niet binnen de gestelde termijn wordt gecommuniceerd, behoudt De Houtfabrique het recht om €125,00 exclusief btw-voorrijkosten in rekening te brengen.

7.4. De klant is verplicht de geleverde product(en) onmiddellijk na ontvangst te controleren op beschadigingen. Bij goedkeuring dient de klant dit aan te geven. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de klant binnen 2 werkdagen na ontvangst, aan De Houtfabrique worden gemeld.

Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de klant. Meerwerk wordt berekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

9.1 Voor door De Houtfabrique geleverde producten geldt uitsluitend garantie op constructieve fouten of nalatigheden welke voorkomen hadden kunnen worden. Op materialen of grondstoffen wordt geen garantie gegeven. Hout is een natuurproduct en kan altijd werken. Scheurvorming, kromtrekken, verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht of andere op natuurlijke wijze of door klimaat omstandigheden bij de klant ontstane afwijkingen zijn niet uit te sluiten.

9.2 De Houtfabrique is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ondernemer.

9.3 De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst – of omzetdaling.  Indien De Houtfabrique, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van de ondernemer zijn verricht – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt – indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De klant is gehouden De Houtfabrique te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zaken van de uitvoering van de overeenkomst tegen ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant komen.

9.6 De klant is verplicht de producten na levering te nauwkeurig te (doen) inspecteren. Bij gebreken die later aan het licht komen en waarbij aanspraak op garantie kan worden gemaakt zijn de extra transportkosten volledig voor rekening van de klant. De garantie geldt uitsluitend voor klachten die binnen 24 maanden na factuurdatum worden geconstateerd en schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld.

9.7 Indien de schade of het gebrek niet onder de garantie valt zijn de hiervoor gemaakte (reis)kosten voor rekening van de klant.

In geval van overmacht is De Houtfabrique niet gehouden zijn verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, een niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, als ook lang- of kortdurende storing aan machines welke essentieel zijn voor de productie.

11.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op door De Houtfabrique geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De ondernemer garandeert niet dat de door klant aangeleverde tekeningen en foto’s voor een in opdracht gegeven maatwerk opdracht geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

11.2 De Houtfabrique behoudt zich de eigendom van de aan de klant verkochte product(en) voor zolang de klant de volledige koopsom nog niet heeft voldaan. De klant wordt pas eigenaar van de gekochte product(en) als hij de koopsom volledig aan De Houtfabrique heeft voldaan.

12.1 Op iedere door de ondernemer in het kader van deze voorwaarden aangegane overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement dichtst gelegen bij de vestigingsplaats van ondernemer.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

- Kom langs

De Houtfabrique
Cort van der Lindenstraat 1
2288 EV Rijswijk

- Mail ons

Info@dehoutfabrique.nl
Shane@dehoutfabrique.nl
Karim@dehoutfabrique.nl

- Bel ons

(+31) 085 401 9791

Logo De Houtfabrique
Gegevens: KVK: 70653941  |  BTW: 858409185B01  |  Bank: NL71 KNAB 0257 0522 16
Copyright De Houtfabrique 2021  –  Algemene voorwaarden  |  Privacyverklaring